Regulamin


§1
Postanowienia ogólne
 1.     Speedcube.pl, jest sklepem internetowym działającym w ramach pośrednictwa sprzedaż na odległość, której właścicielem  jest firma Speedcube Sylwester Jaroszewski z siedzibą: Michalczowa 114, 33-314 Łososina Dolna, Regon 130913748 , NIP 866-132-49-04.
 2.     Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności zasady korzystania z usług oraz dokonywania zakupów produktów oferowanych na stronach oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3.     Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta można nawiązać pod nr.tel. +48 732 555 500.
 4.     Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza akceptację Regulaminu.
  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5.     Aktualny adres korespondencyjny (również do reklamacji i zwrotów), to:
  Speedcube Sylwester Jaroszewski, Michalczowa 114, 33-314 Łososina Dolna
 §2
Rodzaje i zakres świadczonych usług
 1.     Sklep zajmuje się sprzedażą układanek i łamigłówek edukacyjnych oraz akcesoriów speedcubingowych i speedstackingowych.
 2.     Towary dostępne na www.speedcube.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3.     Sprzedawcą produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Speedcube.
 4.     Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Speedcube tą ofertę przyjmuje.
 5.     Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w potwierdzenie zamówienia.
 §3
Zasady dokonywania zakupów
 1.     Dokonanie zakupu produktu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej e-mail.
 2.     Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składnia kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych klienta. Można też dokonywać zakupów bez rejestracji, podając tylko niezbędne dane do sfinalizowania zakupów.
 3.     Dokonanie zakupu wybranego produktu na stronach Sklepu Internetowego następuje poprzez złożenie zamówienia, potwierdzenia złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, dokonanie zapłaty wszelkich wymaganych należności, w tym ceny sprzedaży oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu (np. kosztów dostawy), wskazanych przez Speedcube przy zamawianym produkcie lub w toku składania zamówienia. 
  Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Speedcube a Klientem, której przedmiotem jest produkt wskazany w zamówieniu.
 4.     Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone, adresu e-mail.
 5.     Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na: zawarcie umowy sprzedaży, akceptacje niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu dopasowania oferty oraz do komunikacji z nim, jak i na otrzymywanie maili związanych z realizacją zamówienia.
 6.     Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej po uprzednim zalogowaniu się. Zgodnie z obowiązującym prawem, może zgłosić prośbę o usunięcie swoich danych. Więcej na ten temat w Polityce prywatności.
 7.     Przyjęcie zamówienia klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.
 8.     Speedcube ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 9.     Wszystkie ceny w sklepie speedcube.pl podawane są w złotych polskich (wartości brutto). 
 10.   Klient związany jest ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 11.   Speedcube zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach bądź wprowadzania w nich zmian.
 12.   Klient może dokonać zapłaty należności w jednej wybranej przez siebie, następujących form płatności: przelew natychmiastowy, przelew w banku lub przelew na poczcie, przy odbiorze, BLIK, karta płatnicza, karta kredytowa.
 13.   Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności lub doręczenia tej kwoty – odpowiednio do wybranej formy płatności.
 14.   Jeżeli Klient nie dokona zapłaty całości należności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
 15.   Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w sklepie, 
  lub u dostawców. 
  W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).  
  W przypadku braku jakiegokolwiek z zamówionych produktów nasz pracownik będzie się kontaktował z Państwem telefonicznie lub przez e-mail w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.
 16.   W razie skutecznego dokonania zapłaty całości należności Klient otrzymuje na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail wiadomość z potwierdzeniem uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego produktu.
 17.   Speedcube zobowiązuje się wysłać zakupiony produkt nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wpłaty całości należności uwzględniając dni robocze.
 18.   Wypełniając jakikolwiek formularz w sklepie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania tymi danymi. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające (Klient/Użytkownik). Speedcube nie odpowiada za udostępnienie przez Klienta tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.
 19.   Speedcube nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dostarczenia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji na które nie ma wpływu.
 20.   Speedcube zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

    - Istnieją wyraźne wątpliwości co do wiarygodności osoby Klienta
    - Zamówienia nie udało się potwierdzić
    - Klient nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu
    - Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych
    - Formularz zostanie nieprawidłowo wypełniony

§4
Dostawa 
 1.     Koszty przesyłek międzynarodowych i na terenie kraju znajdują się w zakładce "Dostawa i Płatności"
 2.     Zamówione towary są starannie pakowane i zabezpieczane, aby produkty dotarły w idealnym stanie do klienta.
 3.     Przesyłki, w zależności od zadeklarowanej preferencji klienta, są dostarczane przez kuriera lub do punktów  odbioru. Dostępna jest też forma ekonomiczna – Paczka w Ruchu.
 4.     Produktów naruszonych bądź ze znacznymi uszkodzeniami nie należy przyjmować i w obecności kuriera sporządzić druk reklamacyjny. W takim przypadku stanowi, to podstawę do zgłoszenia reklamacji. Reklamację w formie pisemnej (opis stwierdzonego uszkodzenia) należy wysłać na nasz adres.
 5.     Speedcube nie realizuje zamówień w dni świąteczne.
 6.     Speedcube nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (firmy kurierskiej), lecz deklaruje swoją pomoc w namierzeniu przesyłki, tak by klient ostatecznie otrzymał produkt.

§5
Opinie
 1.     Każdy kupujący może wystawić opinie dotyczącą zakupionego produktu.
 2.     Wszystkie opinie przekazane na stronie produktu będą wyświetlane, za wyjątkiem tych które będą obraźliwie,
      nieprzyzwoite lub winny sposób naruszające dobre obyczaje.
 3.     Wszystkie opinie będą każdorazowo i indywidualnie weryfikowane i analizowane przed akceptacją, zgodnie z    
      punktem 2 §5.
   
§6
Formy płatności
 1.     W chwili akceptacji zamówienia na stronie Sklepu, klient ma możliwość wyboru sposobu płatności.
 2.     Klient ma do wyboru następujące formy płatności: przelewem tradycyjnym lub szybkimi płatnościami online.
  Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3.     Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
§7
Tryb postępowania reklamacyjnego
 1.     Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu i opis uszkodzenia.
 2.     Reklamacje zgłaszane przez Klienta, które opierają się na nieznajomości niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3.     Reklamacje zgłaszane przez Klientów będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia. Speedcube powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu elektronicznego przesłanego na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Klienta w toku rejestracji.
 4.     Zwroty z tytułu reklamacji powinny być wcześniej ustalone ze sprzedawcą. Po takim uzgodnieniu w  celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym pod adres korespondencyjny Speedcube wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od dostawcy.
 5.     Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Speedcube.
 6.     Przesyłka wybrana przez Klienta, nie powinna przekraczać zwykłych wartości przesyłek poleconych a produkt powinien być właściwie zabezpieczony przed uszkodzeniem.
  Serwis Speedcube po uznaniu reklamacji, zwraca koszty przesyłki bez opcji dodatkowych.
 7.     Przesyłki pobraniowe i do paczkomatu odsyłane w ramach reklamacji lub odstąpienia od umowy nie będą odbierane. Adres do wszelkich zwrotów podany jest w §1.
 8.     W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Speedcube nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. 
§8
Postanowienia końcowe
 1.     Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem dokonującym zakupu.
 2.     Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.). W/w termin liczy się od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
 3.     Koszty przesyłki zwrotnej w ramach odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi kupujący. 
 4.     Zgodnie Art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy o prawach konsumentów, firma Speedcube zwraca najtańszy koszt  wysyłki wybranej przez klienta podczas złożenia zamówienia, niezależnie od sposobu transportu, który został przez niego wybrany. Aktualne informacje na temat cen przesyłek dostępne są w zakładce dostawa i płatności na  www.speedcube.pl.
 5.     Speedcube zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 6.     Speedcube zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w korzystaniu ze sklepu w celu dokonania konserwacji, ulepszenia itp. bez wcześniejszego powiadamiania o tym Klientów.
 7.     Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej speedcube.pl.
 8.     Speedcube zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej speedcube.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta
§9
Wyjaśnienie pojęć
 1.     Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2.     Klient - Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3.     Użytkownik - korzystająca z pełnej funkcjonalności sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 4.     Konsument - Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu.
 5.     Konto użytkownika - to indywidualny dla każdego Użytkownika profil, który został uruchomiony na jego rzecz przez sprzedawcę (po wcześniejszym dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta Użytkownika). Na koncie tym gromadzone są danek które podał Użytkownik przy rejestracji Konta Użytkownika.  Założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze sklepu, w tym do przeglądania zawartości, produktów i wiadomości publikowanych na stronach aktualności.
 6.     RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Więcej informacji w tej sprawie, zawartych jest w zakładce Polityka Prywatności.
 7.     Newsletter -  Usługa udostępniana przez Sprzedawcę polegająca na wysyłaniu informacji handlowej czy też promującej wydarzenia ze speedcubingu w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 8.     Program lojalnościowy - Każdy klient mający aktywne konto w naszym sklepie, otrzymuje na swoje konto, punkty lojalnościowe, które są wymienne na zniżkę w formie kupony. Ważne przez 12 miesięcy. Uzyskanie tych punktów możliwe jest przez dokonywanie zakupów w sklepie www.speedcube.pl
 9.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.